FOTCM Logo
Cassiopaea – hrvatski
  • EN
  • FR
  • DE
  • RU
  • TR
  • ES
  • ES

Drvo Života 1. deo

Izvod iz knjige: Secret History of the World, Laura Knight – Jadczyk

U početku bješe Riječ, i Riječ je bila u Boga, i Riječ je bila sam Bog. Ona bješe u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj bješe život i život bješe Svjetlost ljudima. I ta Svjetlost je sijala u tami i tama je nikad nije nadvladala jer je za nju neprijemčiva. [Jovan 1: 1-5,]

Na grčkom jeziku, riječ “Logos,” znači “riječ.” Kada se ona koristila za arhaične, ezoteričke pojmove, ona je imala jedno mnogo specifičnije značenje, – “Božanska Suština”.  Ova teorija postanka prenesena je od Tantrizma do Neoplatonske filozofije, a kasnije je prihvaćena i u Hrišćanstvu, odakle se sugerisalo da se ona može odnositi samo na Isusa.  Hrišćanski entuzijazam za samu ovu ideju možda je u vezi s tom činjenicom što je ona ekskluzivno snabdjela muške bogove sredstvom uz pomoć kojeg oni mogu da rađaju! Oni su tako mogli samo da “kažu jednu riječ” i to je bilo dovoljno! Tako je to postala jedna naširoko poznata i popularna teološka doktrina.

Međutim, sposobnost stvaranja i rušenja uz pomoć riječi, orginalno je bila osobina Boginje u svim njenim manifestacijama. Ona je stvorila alfabet, jezike i tajne riječi moći, ili Mantre. Svaka manifestacija života bila je donešena na svijet uz pomoć jednog “vrhovnog verbalnog sloga koji je bio majka svih zvukova, Ohm”.

Pojam Logosa je u stvari bio skoro identičan istočnjačkom konceptu Nad-duše za koju se pretpostavljalo da čini samu suštinu Velike Majke. Origen je pisao:

Kao što se naše tijelo koje se sastoji od ljudskih pripadnika, drži na okupu uz pomoć jedne duše, tako se i o ovom univerzumu treba razmišljati kao o jednom ogromnom živom biću kojeg drži na okupu jedna duša, sila logosa.

Ova doktrina logosa je bila toliko naširoko rasprostranjena da je za Hrišćane bilo nemoguće da je ignorišu. Međutim, oni ne samo da su je prilagodili svojim vlastitim svrhama, oni su takođe uništili prastare svete orfičke spise koji su bili poznati kao Logoi, koje je takođe pominjao Platon i drugi filozofi. Oni su predstavljali jedan veći dio Literature Mudrosti o kojoj smo već govorili i koja je djelomično preživjela u Bibliji, a takođe je u fragmentima bila sačuvana u određenim gnostičkim spisima otkrivenim u Nag Hammadi-ju, 1945. godine.  Jevanđelje Istine kaže:

Kad se Riječ pojavila, ta Riječ koja se nalazila u srcima onih koji su je izgovorili, …Ona nije bila samo jedan zvuk, ona je takođe postala i jedno tijelo. [Gnostička Jevanđelja]

Hrišćani su jednostavno interpretirali tako što su pretpostavili da je to “tijelo” bilo Hristovo. Neki pisci iz davnašnjih vremena, koji su bili nešto šire percepcije, pokušavali su da kažu da čovjek, “nomothete”, stvara sve svoje bogove iz njegovog Svijeta.

Tako, ovdje ponovo ulazimo u onaj domen Imena Božjih.

P (Pitanje): (L) Da li postoji jedan istinski stvoritelj ovog univerzuma?

O (Odgovor): Sve je jedno. A jedno je sve.

P: (L) Kako misao postaje materija?

O: Bilateralno.

P: (L) Šta mislite pod tim “bilateralno?”

O: Udvojeno pojavljivanje.

P: (L) Pojavljivanje u šta i šta?

O: Ne “u šta i šta,” nego radije, “iz čega u šta.”

P: (L) Šta se pojavljuje i iz čega?

O: Početak se pojavljuje iz kraja, i vice versa (obratno, prim. prev.)

P: (L) A šta je početak a šta je kraj?

O: Jedinstvo s Jednim.

P: (L) Šta je Jedno?

O: 7-mi denzitet, tj.: sve što jeste, i što nije.

P: (L) U smislu OPS (“polaritet” bića u smislu opredjeljenja ili Orjentacije Prema Sebi, prim. prev.) polariteta, možete li nam reći kakva je priroda Crnih Rupa?

O: Najviši nivo OPS-a. Crne Rupe su jedan prirodan odraz OPS sila, u smislu njihovog uzorka svijesti Slobodne Volje. Primjećujete li da se Crne Rupe nalaze u centru spiralnih energetskih sila, dok sve ostalo zrači iznutra prema vani. Sve u ovoj kreaciji je upravo to: jedan talas koji zrači (ili – se rasprostire, prim. prev.) .

P: (L) Gdje ide ta energija nakon što biva usisana u neku crnu rupu?

O: Unutra, prema totalnoj ne-egzistenciji. Univerzum je sveobuhvatan. Crne rupe su krajnja destinacija za svu OPS energiju. Totalna ne-egzistencija pravi ravnotežu totalnoj egzistenciji. Pogađate li šta je totalna egzistencija? “Bog.” Primarni Stvoritelj. Sve dok postojite, vi ste dio Primarnog Stvoritelja.

P: (L) Dobro, kad te stvari odu u crnu Rupu, kad odu u ne-egiztenciju, da li to onda znači da one nisu više dio Primarnog Stvoritelja?

O: Tačno.

P: (L) Kako može Primarni Stvoritelj da izgubi dio sebe?

O: Primarni Stvoritelj ne može ništa da “izgubi”.

P: (L) Pa dobro, onda, kako bi vi onda opisali ono što se zbiva sa tom energijom koja je egzistirala a onda je prestala da egzistira nakon što je završila u nekoj Crnoj Rupi?

O: Reflekcija se regeneriše na nivou 1, kao primarni atomi. 1-vi denzitet uključuje fizičku materiju ispod nivoa svijesti. Sedmi denzitet je jedinstvo s jednim… on je bezvremenski u svakom smislu te riječi, jer njegova “suština” zrači kroz sve što postoji u svim mogućim oblastima svjesnosti. I zapamtite da postoji samo jedan “Bog”, i da se taj stvoritelj sastoji od svega što je stvoreno i vice versa!

P: (L) Okay, ko je stvorio Kasiopejce?

O: Vaši “super pra-stari” duhovni pretci.

P: (L) Da li ta bića imaju neko ime?

O: Ne. Oni su Tranzijentni Putnici.

P: (L) Šta znači taj pojam i ko su ta bića?

O: Tranzijentni putnici nisu bića. Tranzijentni putnici su ujedinjene misaone forme.

P: (L) Zašto se oni nazivaju Tranzijentni putnici?

O: Zato što se oni nalaze u jednom tranzitu kroz sve vrste realiteta. A oni izniču iz jednog Ujedinjenog oblika egzistencije.

P: (L) Dobro, da li su ti Tranzijentni putnici – Oblasti Postojanja?

O: Da. I vi ste, takođe.

P: (L) Da li su Orionci iz 6-tog denziteta, takođe poznati kao Tranzijentni putnici, da li su to oni isti Tranzijentni putnici koji su pominjani kao oni koji su nas genetički konstruisali i postavili nas ovdje?

O: Blizu. Oni putuju na Talasu.

P: (L) Da li to “putovanje na talasu” podrazumijeva dio definicije pojma Tranzijentni putnici?

O: Da.

P: (L) Da li je njima zabavno to da putuju na tom talasu?

O: Da li je vama “zabavno” da živite na zemlji?

P: (L) Dobro, ja stvarno volim da živim na zemlji, ali ne volim patnju i bol, ne volim ni ovo nehumano ponašanje čovjeka prema čovjeku i ne volim da gledam ljude kako se pate.

O: Da li ti živiš na zemlji iz zabave?

P: (L) Ja bih voljela da živim na zemlji iz zabave ali nisam imala priliku da se bogzna koliko pošteno nasmijem od kako sam ovdje. Željela bih da živim na nekoj planeti gdje su stvari mnogo prijatnije…

O: Pogrešno si razumjela.

P: (L) Znam na šta mislite. Oni žive tamo zato što to je to gdje oni žive.

O: Da.

P: (L) Da li postoje neka bića Orjentacije Prema Sebi, koje neki nazivaju Orioncima 6-tog denziteta?

O: To se samo reflekcije individualaca, a ne cjelokupni entiteti. Te reflekcije postoje tamo radi ravnoteže. Oni nisu cjelokupni entiteti, nego samo misaone forme.

P: (L) Da li su ta bića 6-tog denziteta ono što je pomenuto u Bibliji kao “sastanak anđela” u priči o Jobu, kad je “Lucifer” izašao pred Gospoda…

O: Da.

P: (L) Znači, pored OPD (Orjentacija Prema Drugima, prim. prev.) sila, u 6-tom denzitetu imamo i OPS sile za održavanje ravnoteže? Znači i oni su tamo, i oni postoje?

O: Reflekcija zbog ravnoteže.

P: (L) Postoji li ikakva vrsta hijerarhije kod tih stvari? Da li se ta bića okupljaju kao u smislu nekog sastanka Glavnog Savjeta, pa onda prave planove, diskutuju stvari, te donose neke odluke i sprovode ih u djelo?

O: Ne.

P: (L) Pa dobro, kako se onda te stvari odvijaju? Da li se stvari događaju tek tako, usljed prirodne interakcije stvari i energija?

O: Da.

P: (L) Vi kažete da ste vi ujedinjene misaone forme u (postojbenoj) oblasti znanja.

O: Da.

P: (L) Ibn Al-‘Arabi opisuje ujedinjene misaone forme kao “imena Božja”. Njegovi navodi mi se čine identičnim sa stvarima koje ste nam vi rekli pa se pitam…

O: Svi smo mi Imena Božja. Zapamtite, to je jedan sprovodnik. To znači da obe, završna/početna tačka imaju istovijetnu vrijednost i važnost.

P: (L) Šta hoćete da kažete? Da li bi to značilo da smo i mi dio svega toga?

O: Da. Nemojte nas uzdizati kao neke bogove. A potrudite se da to takođe razumiju i svi drugi s kojima vi komunicirate! Zapamtite: 1-vi denzitet uključuje cjelokupnu fizičku materiju ispod nivoa svijesti. 6-ti denzitet je jednoobrazan u tom nivou svjetlosne strukture, pošto na tom nivou denziteta postoji jedna potpuna ravnoteža, a svjetlost je tu predstavljena kao znanje. 7-mi denzitet je jedinstvo s jednim… on je bezvremen u svakom smislu te riječi, dok se njegova “suština” rasprostire (zrači, prim. prev.) kroz sve što postoji, kroz sve moguće oblasti svjesnosti. Svjetlost koju neko može vidjeti kod zavšetka svake svjesne fizičke manifestacije (u momentu smrti fizičkog tijela, prim. prev.) je sama ta Unija/sjedinjenost. Zapamtite, 4-ti denzitet je prvi koji uključuje varijabilnu fizikalnost!! I zapamtite, postoji samo jedan “Bog,” i taj Bog se sastoji od svega što je stvoreno i vice versa!

Sada ćemo ovdje pokušati napraviti jednu malu hipotezu – jedan radni model. Recimo da su Ujedinjene Misaone Forme iz 6-tog denziteta Imena Božja. To je jedan nivo od čiste svijesti; platonski nivo ideja, ili suštine ili Noumena.

Taj nivo Cjelokupnog-Znanja nalazio bi se odmah “ispod” JEDNOG, tj. 7-mog denziteta. Mi bi ga mogli nazvati – Ime Znanja; to je onaj “Logos” ili “Riječ” koja porađa CJELOKUPNU egzistenciju. To se može predstaviti onim starim yin-yang simbolom, jer tu spadaju SVA imena. To se takode može simbolično predstaviti i onim “Univerzalnim Hermafroditom/Androgenom.” To je ono “Dva u Jednom” gdje započinje posao generacije/stvaranja. To je prva manifestacija Vječnog roditelja a to je i jedno “Bi-seksualno Univerzalno Biće.” Ono u sebi kombinuje elemente i principe Maskuliniteta i Feminiteta.

Međutim, mi moramo da razlikujemo Cjelokupno Znanje od “Zlokobnih Imena” i “Najljepših Imena”.

Sada, kad pokušavamo da zamislimo kako bi to izgledalo, korisno bi bilo poslužiti se kabalističkim Drvetom Života, uz neke manje modifikacije. Ovo Drvo Života moglo bi da predstavlja Kosmos, ili “Božje Tijelo”.

Sada, ovdje možemo primjetiti da se na vrhu vertikalne osovine nalazi 7-mi Denzitet “Jedinstvo s Jednim”, a materija 1-vog denziteta nalazi se na njenom dnu. Kada bi se ovo moglo predstaviti na jedan hiperdimenzionalan način, onda bi ono mjesto na vrhu uključivalo Bitak i Ne-bitak, koji bi služio kao neka vrsta ‘mobius-veze’ između 1-vog i 7-mog denziteta. Drugim riječima, oni nisu u stvarnosti odvojeni – oni se povezuju u jednom beskonačnom krugu. “Početak proističe iz kraja i obratno.” Možda bi bilo korisno da se podsjetimo na pojam tesseract-a, da bi bili u stanju da shvatimo da se ovdje radi o jednom tro-dimenzionalnom predstavljanju nečega što nije tro-dimenzionalno!

Sada, druga stvar koju moramo uzeti u obzir u vezi ove vertikalne osovine je postavljanje Znanja nivoa 6-tog denziteta na tu vertikalnu osovinu, kao jedan “odraz u ogledalu” položaja 2-gog denziteta, kao jedne oblasti Prirode.  To jest Flore i Faune. Ovdje postoji jedan odredeni ključ kojeg moramo biti svjesni. Ukoliko je šesti denzitet “jednoobrazan u tom nivou svjetlosne strukture, pošto na tom nivou denziteta postoji jedna potpuna ravnoteža, a svjetlost je tu predstavljena kao znanje”,  onda mi moramo razmišljati o oblasti prirode kao o jednoj fizičkoj refleksiji tog principa.

Takođe, primjećujemo da se drugi denzitet može reciklirati samo kroz peti denzitet, da bi “diplomirao” odnosno prešao na gornji nivo a to se takođe može primjetiti i kad posmatramo Prirodu. Nikada ne vidimo slučaj da je neko stvorenje iz životinjskog carstva odjednom razvilo samo-svjesnost u smislu ostvarenja nekog stepena ljudske svijesti.

U stvarnosti, mi nemamo ni čvrstih dokaza da je za ljudska bića moguće da ovdje ‘diplomiraju’ u smislu prelaska u više denzitete, što bi se moglo indicirati postojanjem onih lateralnih osovina na dijagramu, gdje su predstavljeni direktni kanali izmedu 3.–ćeg, 4-tog i 6-tog denziteta, međutim, čuli smo da je tako nešto moguće; u ezoteričnoj literaturi postoje neki podaci koji ukazuju na to da su se takve stvari događale; isto tako, imamo i neku predstavu o tome da bi neka određena “božanska bića” koja su se pojavljivala kroz našu istoriju, takođe mogla imati jedan manje ili više, “ljudski” oblik. Tako, mi možemo pretpostaviti da, generalno govoreći, ne postoji neka veća barijera između našeg 3-ćeg denziteta i viših denziteta, kao što je to slučaj izmedu 2-gog denziteta i ovih denziteta koji se odražavaju u ljudskoj svijesti.

Tako, 2-gi denzitet je prikazan bez jedne direktne veze sa višim denzitetima, osim preko 5-tog, ili tzv. “zone za reciklažu”.

Gledajući ovo, malo modifikovano, Drvo Života, jedna stvar koja mi pada na pamet je da ono uz pomoć prilično jednostavnih pojmova predstavlja jedan model za razumijevanje naše realnosti, kao i POTENCIJALA za kretanje s jedne tačke ovog Drveta do druge. Međutim, to ne znači da sam ja svjesna svih mogućnosti koje ovdje imamo. Nadam se da će čitalac sam moći vidjeti i neke stvari koje meni trenutno ne padaju na pamet.

Još jednom, moramo biti svjesni toga da su ove veze ili komunikacioni kanali “hiperdimenzionalni” po svojoj prirodi a ne toliko odvojeni jedan od drugog, kako se to čini na ovom modelu. I ne samo to, one dvije lateralne osovine koje su označene kao OPS i OPD, bukvalno predstavljaju jedan bezbroj dimenzija. Te dimenzije mogu da predstavljaju različita Imena Božja i njihove “produžetke” dole kroz denzitete, kao pojedinačne individue ili grupe individua. Međutim, tu uvijek postoji jedna ravnoteža, tako da za svaku OPD osovinu postoji i jedna istovijetna, odgovarajuća OPS osovina.

Još jedna stvar koja mi pada na pamet kad analiziram sve ove veze je ta, da pristupajući Prirodi/Znanju sa bilo koje lateralne osovine, neko se takođe može uskladiti sa vertikalnom osovinom Bitka, koja se takođe može definisati i kao osovina gravitacije unutar svakoga od nas. Možda bi uz pomoć usklađivanja ili ravnanja s tom osovinom, neko mogao da otvori prolaz prema bilo kojem drugom mjestu na lateralnim osovinama ili na toj vertikalnoj. Naravno, govoriti o tome, i UČINITI to, dvije su sasvim različite stvari! Očigledno je da je to jedan od glavnih aspekata onog “Velikog Posla” iz Alhemije. A prilikom pručavanja alhemije nailazimo i neka upozorenja koja bi nam mogla pomoći ukoliko ih uzmemo u obzir.

Alhemičari su uvijek naglašavali da proučavanje i kontemplacija metaforičnog “Filozofovog kamena” zajedno sa ‘hemijskim radom’, jedna komponenta koja je potrebna da bi se um uzdigao a duša pripremila za transmutaciju.

Ojačavanjem tih Organa koje Duša koristi za svoju komunikaciju sa vanjskim objektima, Duša treba da stekne veću moć ne samo za koncepciju nego i za retenciju, te odatle, ukoliko mi želimo da steknemo još više znanja, ti organi i tajni izvori fizičkih života moraju biti nevjerovatno pojačani i okrijepljeni. Duša mora steći nove moći za shvatanje i zadržavanje. To što to nije bio slučaj sa svim posjedovaocima, bila je njihova vlastita greška.

…Oni koji proučavaju samo materijalne elemente, u najboljem slučaju mogu otkriti samo pola misterije… alhemija je jedna misterija iz tri svijeta – božanskog, ljudskog i elementalnog… alhemija u rukama profana biva izopačena…

Čovjekova potraga za zlatom često podrazumijeva i njegovo upropašćenje, jer on griješi u alhemijskim procesima vjerujući da su oni čisto materijalne prirode.  On ne razumije da to Filozofsko Zlato, Filizofski Kamen i Filozofska Medicina postoji u svakom od četiri svijeta i da se ovaj eksperiment ne može uspješno obaviti ukoliko se on istovremeno ne sprovodi u sva četiri svijeta prema jednoj određenoj formuli.

Nadalje, jedan od sastojaka te alhemijske formule nalazi se unutar same čovjekove prirode, bez kojeg se njegove kemikalije ne mogu kombinovati (ili stupiti u međusobnu reakciju, prim. prev.), tako da ukoliko on potroši cijeli svoj život i bogatsvo na to hemijsko eksperimentisanje, on neće moći da postigne željeni cilj [koji je] suptilni elemenat koji dolazi iz prirode prosvijetljenog i regenerisanog alhemiste. On mora imati tu magnetičnu moć kako bi privukao i koagulisao nevidljive astralne elemente. [Eugenius Philalethes, navodi: Manly Hall, The Secret Teachings of All Ages]

Alhemijska literatura je puna priča o alhemičarima koji su doživjeli slom, razboljeli se od užasnih bolesti, koji su pali pod kontrolu demonskih uticaja jer su njihove tehničke sposobnosti prevazišle njihov spiritualni razvoj, tako da su se oni katapultirali u zvjezdana nebesa kao meteori a onda se raspali i izgorili u vatrenom ognju.

Međutim, i ovdje smo dobili još neke naznake. Tu imamo jednu naznaku da je “Alhemija misterija u TRI svijeta,” a da se sam posao obavlja u ČETIRI svijeta istovremeno. Ta tri svijeta su definisana kao “božanski, ljudski i elementalni.” Kasiopejci su takođe spomenuli ta “tri svijeta” u smislu:

Svaka duša ima svoju vlastitu strukturu, koja se drži na okupu uz pomoć tri tijela koja tu postoje, “misaoni centar, duhovni centar i fizički centar,” postoji specifična metodologija njihovog dovođenja u jedan sklad, i putovanja u druge ili iz drugih oblasti postojanja.  Ukoliko neko to ne koristi na pravilan način, onda on cijepa tkaninu njihovog trilateralnog kontinuuma kad pokušava da putuje. To može biti veoma problematično, i može dovesti do toga da se duša ne mogne ponovo spojiti s tijelom, što onda vodi do pogibije fizičkog centra!!! [Kasiopejci, 10-05-96]

Kasiopejci su takođe govorili o “četiri svijeta.”

I zapamtite, vaša svijest radi na četiri nivoa, a ne samo na jednom! [Oni su] Fizičko tijelo, genetičko tijelo, spiritualno-eterično tijelo i svijest. [To su] ta četiri sastojka ljudske manifestacije u 3-ćem i 4-tom denzitetu. [Kasiopejci, 10-10-98]

Tako, kad sam razmišljala o ovim stvarima, palo mi je na pamet da bi ovo modifikovano Drvo Života moglo koristiti i u smislu predstavljanja svakog individualnog ljudskog bića, s obzirom da, kako su Kasiopejci pomenuli, cjelokupna kreacija postoji unutar svakoga od nas! Kada se mi uskladimo sa centralnom osovinom, mi se usklađujemo i sa 7-mim denzitetom koji je jedno ishodište iz kojeg potiču i sva druga “porođena bića,” te odatle i mi imamo pristup cjelokupnoj Kreaciji u istinskom smislu.

Međutim, s obzirom da je čovjek “odraz u ogledalu” samog Boga, mi ćemo sada morati da obrnemo ovaj model kojeg su napravili Kabalisti, uz još par nekih naših modifikacija.

Sada, pogledajte u ovo Drvo. Primjećujete li na vertikalnoj osovini, ispod nivoa Jedinstva s Jednim, ili 7-og denziteta, postoje 4 pozicije. Kada posmatramo ove veze, tu vidimo da se fizičko tijelo odnosi na materiju 1-vog denziteta, genetičko tijelo je u vezi sa 2-gim denzitetom, spiritualno-eteričko tijelo se nalazi u jednom odnosu sa 5-tim denzitetom, dok se svijest odnosi na 6-ti denzitet znanja.

Istovremeno, mi uvijek zadržavamo našu vezu sa 7-mim denzitetom, kojeg ovdje moramo uzeti u obzir kao jednog “pivota” ili “istinsku dimenziju.”

Nastavak…

Posted in Ezoterija